Voorwaarden Wii actie

Actievoorwaarden actie Wii

 

Deze actie wordt georganiseerd door Raatgever en Partners Financieringsbemiddeling BV,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur J.J. Raatgever, hierna te noemen  ”Organisator”. Deze actievoorwaarden, hierna te noemen “de Actievoorwaarden” zijn van toepassing op de gratis Wii actie, hierna te noemen :”de Actie” en zijn te raadplegen op: www.uitvaartvooruwnabestaanden.nl.

 

1.   Algemeen:

 

1.1 De Actie heeft een beperkte looptijd en loopt van 1 november 2008 tot 1 augustus 2009.

 

1.2 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

 

1.3 Alle kandidaat-verzekeringsnemers die aan deze Actie deelnemen, zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Actievoorwaarden.

 

1.4 Organisator is ten aller tijde gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgaven van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade jegens deelnemers gehouden is.

 

Wijzigingen of aanpassingen van de Actievoorwaarden en stakingen, wijzigen of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator bekend gemaakt worden via de website www.uitvaartvooruwnabestaanden.nl.

 

1.5 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Actievoorwaarden onverminderd van kracht.

 

2. De Actie:

 

2.1 Bij afsluiting binnen de actieperiode van een Yarden uitvaartverzekering ontvangt verzekeringnemer gratis een cadeau.

 

2.2 De afgesloten verzekering is een product voor lange termijn. De verzekering dient minmaal 5 jaar te blijven lopen en te worden betaald. Indien de verzekering binnen deze periode wordt opgezegd dan wel door de maatschappij geroyeerd wordt wegens wanbetaling, zijn de kosten van het cadeau vermeerderd met € 200,00 administratie kosten en alle invorderingkosten (incassokosten en deurwaarderkosten) voor rekening van de verzekeringsnemer. Verzekeringnemer machtigt Organisator reeds nu voor alsdan het in dit artikel bedoelde bedrag automatisch van zijn rekening te laten afschrijven indien de in dit artikel genoemde situatie zich voordoet.

 

2.3 Het cadeau komt na drie betalingen, (drie maanden) zonder dat de premie gestorneerd wordt, ter beschikking.

 

2.4 Bij het afsluiten van de polis, dient u deze Actievoorwaarden voorzien van uw naam en handtekening, met een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven aan de consultant, of op te sturen naar:

Raatgever en Partners Financieringsbemiddeling BV

J.M. van Nassaustraat 1

5018 CH TILBURG

 

2.5 Verzekeringsaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst. Voor definitieve acceptatie is mogelijk additionele gezondheidsinformatie van verzekeringnemer noodzakelijk.

 

3. Het aanvragen van een Yarden uitvaartverzekering:

 

3.1 Aanvragen van een Yarden uitvaartverzekering kan via een consultant van Raatgever en Partners Financieringsbemiddeling BV of via de website www.uitvaartvooruwnabastaanden.nl.

 

3.2 Aanvragen voor een Yarden uitvaartverzekering geschieden onder voorbehoud van acceptatie van Yarden uitvaartverzekeringen NV.

 

3.3 Na acceptatie wordt de polis van Yarden uitvaartverzekeringen NV direct aan de verzekeringnemer verzonden. Premiebetaling start vanaf ingangsdatum van de Yarden uitvaartverzekering.

 

3.4 Na ontvangst van de polis heeft de verzekeringsnemer 30 dagen bedenktijd waarin de polis zonder opgaaf van reden aan Yarden Uitvaartverzekeringen NV kan worden geretourneerd.

In het laatst genoemde geval heeft de aanvrager geen recht op cadeau.

 

4. Verzending/afgifte van de cadeaus:

 

4.1 Het cadeau word ongeacht de ingangsdatum van de polis aan verzekeringsnemer verzonden of door de consultant van Raatgever en Partners Financieringsbemiddeling BV afgegeven, indien verzekeringsnemer heeft voldaan aan artikel 2.3

 

4.2 Indien het cadeau naar keuze niet voorradig is, zal dit worden nageleverd. Is het cadeau niet meer leverbaar, dan mag de verzekeringnemer een alternatief cadeau tegen dezelfde geldwaarde uitzoeken. Cadeaus zijn niet inwisselbaar tegen geld of andere goederen of diensten van Organisator. Bij weigering of niet aanvaarding van het cadeau of de aan de actie verbonden voorwaarden, zal het cadeau niet worden uitgereikt.

 

5. Voorwaarden om voor een cadeau in aanmerking te komen:

 

5.1 Per premiebetalende verzekering word een deel van de afsluitprovisie aan verzekeringnemer uitgekeerd in de vorm van een cadeau. Bij de bepaling van het verzekerd kapitaal wordt gratis kinderdekking niet meegenomen.

 

De voorwaarden om voor een bepaald cadeau in aanmerking te komen zijn,  dat de polis aan de volgende verzekerde kapitalen moet voldoen:

 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 

  1. Uitvaartverzekering met een verzekerd kapitaal tot € 11.000,- is een Irischeque ter waarde van € 25,- cadeau.
  2. Uitvaartverzekering met een verzekerd kapitaal vanaf € 11.000,- een Ipod shuffle cadeau.
  3. Uitvaartverzekering met een verzekerd kapitaal vanaf € 21.000,- een X Box 360 cadeau.
  4. Uitvaartverzekering met een verzekerd kapitaal vanaf € 31.000,- een Wii cadeau.
  5. Uitvaartverzekering met een verzekerd kapitaal vanaf € 37.500,- een Apple iPhone 3G 8GB black cadeau. De verzekeringnemer sluit een uitvaartverzekering voor het hele gezin.

Per gezin is de waarde van het cadeau maximaal € 650,-. Gezien het feit dat over gratis kinderdekking geen afsluitprovisie word uitgekeerd, geldt de waardetoekenning alleen premiebetalende verzekerden.

 

5.2 De verzekeringsnemer voorziet Raatgever en Partners Financieringsbemiddeling BV van drie referenties/adressen waarvan de bewoners een afspraak maken voor een vrijblijvend advies m.b.t. de hierboven beschreven actie.

 

6. Aansprakelijkheid:

 

6.1 Organisator, de door haar ingeschakelde hulp personen of derden zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, direct en /of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.

 

6.2 Het gebruik van het ter beschikking gestelde cadeau geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte cadeaus Organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte cadeaus.

De gebruikelijke garantiebepalingen van de cadeaus zijn van toepassing.

 

7. Klachten:

 

7.1 Klachten ontrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij: uitvaartvooruwnabestaanden.nl

 

Raatgever en Partners Financieringsbemiddeling BV, t.a.v. de Organisator, Jan Maurits van Nassaustraat 1, 5018 CH  TILBURG.  Per e-mail : info@raatgeverenpartners.nl

Na ontvangst van uw klacht neemt de Organisator zo spoedig mogelijk contact met u op .

 

7.2 Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 
7.3 Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Home

Uitvaartverzekering

Premie berekenen

Afspraak maken

Direct digitaal afsluiten

Voorwaarden Wii actie

Veel gestelde vragen

Contact